Bilden ovan är ett porträtt av Sofia Margareta Nordenskiöld, född von Haartman och gift med Nils Gustaf Nordenskiöld. Läs mer nedan.

Många är de medlemmar i släkterna Nordenskiöld, Nordenskjöld och Nordensköld som gjort sig bemärkta under historiens gång. Släkten är känd för att ha flera framstående personer inom många olika fält som t.ex. upptäcktsresande, vetenskapsmän, officerare och sjöhjältar, alkemister, botanister, mineraloger samt i modern tid även konstnärer och dramatiker.

Släktens profiler
Här nedanför kan du läsa mer om och hämta pdf-filer om några av nedanstående personer som listas efter födelseår:

Otto Henrik Nordenskjöld- sjöhjälten från Hogland (1747-1832)
Otto Henrik (Hinric) Nordenskjöld var friherre och blev viceamiral 1790 och var 1796–98 den svenska örlogsflottans högste chef. Han vann stor berömmelse för sin insats vid Hogland och det också hans förtjänst att det s.k. ”Viborgska gatloppet” lyckades.
Läs mer om Otto Henrik Nordenskjöld
Läs mer om Otto Henrik Nordenskjöld på Wikipedia

August Nordenskiöld – mineralog och alkemist (1754-1792)
August Nordenskiöld var en framstående vetenskapsman och en ivrig anhängare av Swedenborgs läror. Han var guldmakaren och svärmaren som sökte paradiset i Sierra Leone.
Läs mer om August Nordenskiöld
Läs mer om August Nordenskiöld på Wikipedia

Nils Nordenskiöld – mineralogins fader (1792-1865)
Nils Nordenskiöld var elev och god vän till Jöns Jacob Berzelius. Nils avlade bergsexamen i Uppsala och utnämndes till bergmästare i Finland, där han kallas ”mineralogins fader”. Enligt sägnen upptäckte Nils Alexandrit – en ytterst sällsynt och värdefull ädelsten – som han döpte efter den blivande ryska tsaren Alexander.
Läs mer om Nils Nordenskiöld på Wikipedia

Sofia Margareta Nordenskiöld, född von Haartman (1807-1860)
 Sofia Margareta Nordenskiöld föddes 1807 i Åbo, Finland och dog  26 januari 1860 på Frugård, Finland. Hon var dotter till rysk-finska statsrådet och riddaren Gabriel Erik Haartman, adlad von Haartman och hans hustru i andra giftet,  Fredrika Sofia von Fock.
 Den 21/17 1829 i Helsingfors gifte hon sig med Nils Gustaf Nordenskiöld som var född 12 oktober 1792 i Finland och död 21 februari 1866 i Finland. Han var son till Adolf Gustaf Nordenskiöld och Hedvig Eleonora Lilliehöök af Fårdala. Tillsammans fick Sofia Margareta och Nils Gustaf 6 barn; Nils Adolf Erik Nordenskiöld, Anna Elisabeth Sofia Nordenskiöld, Nils Otto Nordenskiöld, Nils Gustaf Gabriel Nordenskiöld och Hedvig Sofia Nordenskiöld 

Tavlan på startsidan föreställande Sofia Margareta Nordenskiöld är målad av Johan Erik Lindh  född 1793 på Harg i Roslagen, död 1865 i Helsingfors,  en svensk målare, verksam i Finland.  Han var en ytterst produktiv porträttmålare. Hans porträtt igenkänns lätt på den rödaktiga koloriten och de stela anletsdragen, fastän likheten ofta nog var träffande.

Adolf Erik Nordenskiöld – den världsberömde polarforskaren (1832-1901)
Adolf Erik N är Sveriges genom tiderna mest kände polarforskare. Nils Adolf Erik Nordenskiöld, född 18 november 1832 i Helsingfors, död 12 augusti 1901 på Dalbyö i Västerljungs socken, var en finlandssvensk adelsman upphöjd till friherre i Sverige, geolog, mineralog, polarfarare, upptäcktsresande, ledamot av Svenska Akademien samt även ledamot av Sveriges riksdag. Hans föräldrar var Nils Gustaf Nordenskiöld och Sofia Margareta född von Haartman.  Med sitt fartyg Vega upptäckte Adolf Erik den s.k. Nordostpassagen. Vegas hemkomst till Stockholm 24 april 1880 blev en triumf av sällan skådat slag.
Läs mer om Adolf Erik Nordenskiöld
Läs mer om Adolf Erik Nordenskiöld på Wikipedia
Läs mer om Vegas triumfartade hemkomst till Stockholm 1880

Gustaf Nordenskiöld – utforskade klippboningarna i Mesa Verde (1868-1895)
Gustaf Nordenskiöld gjorde flera betydelsefulla utgrävningar i Mesa Verde på anasazi-indianernas forntida boplatser i det tillstånd i vilket invånarna lämnat den då de ca. 1300 övergav staden. Gustaf var som forskare före sin tid, då han olikt sin samtid, samlade prov på alla belägg för mänsklig verksamhet på platsen -inte bara geologiska och mineralogiska fynd- och också förstod att använda fotografin som forskningsmetod.
Läs mer om Gustaf Nordenskiöld
Läs mer om Gustaf Nordenskiöld på Wikipedia

Otto Nordenskjöld – upptäcktsresande i Antarktis (1869-1928)
Otto Nordenskjöld var systerson till en annan känd polarforskare, Adolf Erik Nordenskiöld. Otto Han blev känd som ledare för den första svenska Antarktisexpeditionen 1901. med fartyget Arctis, men fartyget krossade av ismassorna. Då inget hördes av expeditionen, skickades ett argentinskt fartyg att leta efter dem och samtliga medlemmar i expeditionen räddades trots stora umbäranden.
Läs mer om Otto Nordenskjöld
Läs mer om Otto Nordenskjöld på Wikipedia

Erland Nordenskiöld – museiman och forskningsresande (1877-1932)
Erland Nordenskiöld företog en resa till Sydamerika den s.k. Chaco-Cordillera-expeditionen och förde med sig rika och idag unika samlingar från Sydamerikas indianer hem till Göteborgs museum. Han betraktas idag som en av pionjärerna inom forskningen på den amerikanska indianska kulturen.
Läs mer om Erland Nordenskiöld på Wikipedia

Bengt Nordenskiöld- det moderna flygvapnets grundare (1891-1983)
Bengt G:son Nordenskiöld byggde upp det moderna svenska flygvapnet som under 1950-talet skulle framstå som det mest slagkraftiga i världen efter supermakternas. Bengt Nordenskiöld blev bevingad ur flera aspekter – han började sin officerskarriär vid det äldsta av alla vapenslag – Svea livgarde och slutade som generalmajor i det yngsta – Flygvapnet.
Läs mer om Bengt Nordenskiöld
Läs mer om Bengt Nordenskiöld på Wikipedia
Tal till Bengt Nordenskiöld av dåvarande flygvapenchefen Axel Ljung

Otto Nordenskiöld, fackföreningsman och radiochef (1914-1986)
Otto Nordenskiöld föddes 1914, död 1986, var en fackföreningsman och blev sedemera radiochef. Han var under flera år verksam inom den fackliga tjänstemannaorganisationen och var direktör i TCO 1960-67 samt dess ordförande 1961-70. Han var VD i Sveriges Radio AB 1970-1978. Han var emot uppdelningen av Sveriges Radio 1978 och begärde därför självmant avsked. Han var också ordförande i Folk och Försvar 1967-1979.
Läs mer om Otto Nordenskiöld på Wikipedia

Claes Henrik Nordenskiöld – Sveriges yngste general (1917-2003)
Claes Henrik B:son (Kennen) Nordenskiöld var svensk militär och generalmajor. Claes Henrik som föddes 1917, var son till Bengt G:son Nordenskiöld, general och flygvapenchef och modern hette Dagmar Werner. Claes Henrik genomgick militär flygutbildning och utnämndes till fänrik i Flygvapnet 1941. Han var placerad som biträdande försvarsattaché i Washington 1943 -1945. Han var chef för Flygvapnets bomb- och skjutskola 1954-1956 och flottiljchef vid F 10 Ängelholm 1960-1962. Han blev senare chef för flygstaben, men tog senare avsked från flygvapnet i protest mot de nedskärningar som gjordes inom försvaret.
Läs mer om Claes-Henrik Nordenskiöld på Wikipedia